Regulamin

Regulamin korzystania z Serwis www.ardius.pl

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.ardius.pl, zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem oraz warunki sprzedaży dostępnych w Serwisie produktów.

2. Każdy użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni zaakceptować zawarte w nich postanowienia i zobowiązać się do ich przestrzegania. Każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych przez serwis.

3. Właścicielem i administratorem strony www.ardius.pl jest Ardius z siedzibą w przy ul. Zoltana Balo 8/7, 02-793 Warszawa (zwana dalej Administratorem).

§ 2
PRZEDMIOT SERWISU

1. Serwis zajmuje się dystrybucją publikacji elektronicznych w postaci e-książek.

2. Właściciel serwisu prowadzi również działalność wydawniczą e-książek na podstawie umów wydawniczych zawieranych z Autorami. E-książki wydawane i dystrybuowane są za pośrednictwem serwisu oraz partnerów.

§ 3
KORZYSTANIE Z SERWISU

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą nabywać oferowane w nim usługi i produkty.

2. Do nabycia oferowanej usługi lub produktu konieczne jest wcześniejsze złożenie konta w serwisie.

3. Wszystkie warunki dodatkowe zostały opisane w FAQ.

4. Każde zamówienie potwierdzane jest w sposób automatyczny poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika przy zakładaniu konta. Informacja o poprawnie zakończonym zamówienie jest wyświetlana również na zakończenie procesu zamówienia na stronie serwisu lub stronie partnera serwisu realizującego transakcje.

5. Odpowiedni komunikat na stronie serwisu lub brak wiadomości e-mail o poprawnym zakończeniu zamówienia oznacza, iż zamówienie zostało przeprowadzone niepoprawnie i należy je powtórzyć.

6. Zamówienia realizowane jest po otrzymaniu za pośrednictwem partnera serwisu informacji o uiszczanej należności dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny za zamówiony produkt.

7. Przedmiot zamówienie po poprawnej weryfikacji pojawia się na koncie Użytkownika do pobierana poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci prywatnego komputera przy pomocy którego następowało będzie pobieranie.

8. Hiperlink ( do ściągnięcia produktu) na koncie Użytkownika jest aktywny przez 72 h od poprawnego zakończenia zamówienia. W przypadku opóźnionego, nieudanego pobrania produktu przez Użytkownika – czas aktywności hiperłącza nie może być wydłużona.

9. Problem z pobraniem produktu należy natychmiast zgłosić do administratora serwisu.

10. Podstawą do ustalenia, że produkt nie został pobrany z przyczyn zależnych od Serwisu jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Serwisu.

11. Serwis nie odpowiada na roszczenia użytkownika, stanowiące kto faktycznie dokonał pobrania poprzez link udostępniony zamawiającemu.

12. W wyjątkowych przypadkach może istnieć możliwość udostępnienia lub dostarczenia produktu w inny sposób i w innej formie niż poprzez konto

13. Zamówienie uznaje się za zrealizowane:

- po jednorazowym pobraniu opłaconego produktu do pamięci prywatnego komputera przy pomocy hiperlink

- jeżeli do 72 godzin po zrealizowaniu zamówienia użytkownik nie wniósł żadnych uwag do procesu pobierania opłacanego produktu

14. Każdy użytkownicy mogą otrzymać fakturę VAT po dokonaniu transakcji. Do otrzymania faktury VAT niezbędne jest podanie daty i numeru zamówienia transakcji która ma być potwierdzona fakturą VAT i przesłanie pełnych danych do wystawienia faktury na adres e-mail info@ardius.pl . Faktura może być wystawiona maksymalnie w ciągu 7 dni od daty zakupu.

15. Każda dokonująca zamówienia osoba oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości na podany adres e-mail, wysyłanych przez Administratora o tematyce związanej z przedmiotem Serwisu, a także zawierających informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu.

16. Każda e-książka sprzedawana za pośrednictwem Serwisu jest personalizowana poprzez umieszczenie w sposób widoczny, danych jednoznacznie identyfikujących Użytkownika, będącego nabywcą takiego produktu.

17. Wszystkie e-książki są udostępniane Użytkownikowi tylko i wyłącznie z takim oznaczeniem. Tym samym każdy Użytkownik nabywający e-książkę wyraża zgodę na takie oznaczenie.

18. Nabywca e-książki może użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, Zabronione jest powielania pliku e-książki , kopiowanie i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku), usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń. Niedozwolone jest również dystrybuowanie e-książki, udostępnianie innym, odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystkie powyższe muszą być uzgodnione z Serwisem tylko w formie pisemnej.

19. Serwis zezwala na sporządzenie jednej kopii zapasowej e-książki w celem zabezpieczenia przed utratą oryginału, gdyż nie jest możliwym otrzymanie następnej kopii e-książki, w przypadku jego utraty, poza możliwością ponownego jego zakupienia.

20. Każdy nabywający e-książkę zobowiązany jest z należytą starannością dbać o to, aby nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować lub użytkować niezgodnie z zakresem udzielonych praw. W przypadku wykrycia takich sytuacji, serwis będzie kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy e-książki, z tytułu łamania praw do danego egzemplarza e-książki.

§ 4
REKLAMACJE I ZWROTY

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu, przesłane drogą elektroniczną lub tradycyjna na adres korespondencyjny Administratora:

Wydawnictwo Ardius, Zoltana Balo 8/7, 02-793 Warszawa.
mail: admin@ardius.pl

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez serwis w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 § 5
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.  Ardius, jego pracownicy, współpracownicy i inne strony zaangażowane w serwis ardius.pl  nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym szkody powodujące utratę zysku, zakłócenia w pracy, utratę informacji handlowych lub inne straty finansowe) powstałe w wyniku użycia lub niemożności użycia serwisu ardius.pl nawet gdy firma Ardius zostanie powiadomiona o możliwości powstania takich szkód.

2. Firma Ardius nie ponosi odpowiedzialności za:

- nieprawidłowości w działaniu serwisu
- nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu na skutek działania Użytkowników i innych osób oraz za szkody, jakie z tego mogą wyniknąć

3. Użytkownik przejmuje wszelkie zobowiązania prawne i materialne wraz z kosztami procesów sądowych w przypadku, gdyby osoba trzecia wystąpiła z roszczeniami wobec Ardius, a roszczenia te byłyby skutkiem czynności dokonanych w serwisie przez Użytkownika.

  § 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Serwis rezerwuje sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdym momencie, bez uprzedzenia użytkowników. Wszelkie zmiany regulaminu muszą zostać także zaakceptowane przez użytkownika.

2. Firma Ardius zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczania zakresu działania serwisu lub też przerw w jego działaniu, co może być związane z potrzebami natury technicznej lub organizacyjnej.

3. Serwis może zawierać odnośniki (linki) do innych stron i treści, które nie należą do firmy Ardius lub jej współpracowników. Firma Ardius nie odpowiada za treści zawarte na tych stronach.

4. Używanie serwisu wymaga zaakceptowania wszelkich reklam wyświetlanych na stronach serwisu.

5. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu skutkować będzie upomnieniem, blokadą konta na czas określony, blokadą konta na czas nieokreślony. Decyzje te podejmowane są przez Administratora Serwisu.

6. Użytkownik w sporze z Ardius lub Administratorem Serwisu nie może powoływać się na brak znajomości treści niniejszego Regulaminu.

7. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do firmy Ardius i nie podlega odwołaniu.